Kommunestyremøte 08.09.20

48/20 18/2421 Unntatt offentlig, Off.l. §13 49/20 20/5234 KVARTALSRAPPORTERING 2. KVARTAL 2020 50/20 19/7132 ØKONOMIREGLEMENT 2020 51/20 20/5187 ORGANISERING AV LEGETJENESTEN - OPPRETTELSE AV KOMBINERT FASTLEGE-/ KOMMUNEOVERLEGESTILLING 52/20 20/3637 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV BOPLIKT I NAMSSKOGAN KOMMUNE 53/20 20/4566 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021 TIL 2025 54/20 20/5293 BREIFOSSEN AS - SØKNAD OM FORNYING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 2020-2024 55/20 20/1862 SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD – NAMSSKOGAN FRIVILLIGSENTRAL 56/20 20/6027 NAMSSKOGAN UTVIKLING AS - BEVILGNING AV DRIFTSTILSKUDD 57/20 18/7621 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL UTVALGET OM NASJONALPARKKOMMUNE. INVITASJON TIL KOMMUNENE OM Å SØKE STATUS SOM NASJONALPARKKOMMUNE